Bioplastics耗材及价格-昊鑫生物
欢迎进入昊鑫官网

电话订购 · 意见建议400-861-5108

产品名称 品牌 货号 规格 价格(元)

 • EU 薄壁384孔板
 • Bioplastics
 • B70515L
 • 40块/盒,8盒/箱
 • 1600.00
 • Roche 480辅助器
 • Bioplastics
 • B79480
 • 块/包
 • 914.00
 • EU 0.2ml薄壁半裙边96孔板(适用ABI机器)
 • Bioplastics
 • AB17500
 • 25块/盒,8盒/箱
 • 584.00
 • EU 0.2ml薄壁半裙边96孔板(可裁)
 • Bioplastics
 • B50651
 • 25块/盒,8盒/箱
 • 584.00
 • EU 0.2ml薄壁半裙边96孔板
 • Bioplastics
 • B70651
 • 25块/盒,8盒/箱
 • 584.00
 • EU 0.2ml薄壁无裙边96孔板(可裁)
 • Bioplastics
 • B50501
 • 25块/盒,8盒/箱
 • 584.00
 • ABI 7900辅助器
 • Bioplastics
 • 7900RAN
 • 块/包
 • 914.00
 • ABI 7900 Fast辅助器
 • Bioplastics
 • 7900LAN
 • 块/包
 • 914.00
 • 1.5ml离心管(带刻度)
 • Bioplastics
 • B74085
 • 500个/包,10包/箱
 • 114.00
 • 2.0ml离心管(带刻度)
 • Bioplastics
 • B71420
 • 500个/包,8包/箱
 • 114.00
 • 0.5ml离心管(带刻度)
 • Bioplastics
 • B71954
 • 1000个/包,10包/箱
 • 206.00
 • 铝质封板膜
 • Bioplastics
 • 157200
 • 100片/包
 • 1486.00
 • 荧光定量专用封板膜
 • Bioplastics
 • 157300
 • 100片/包
 • 1237.00
 • 荧光定量专用封板膜(有压痕可拆成12条)
 • Bioplastics
 • 157400
 • 100片/包
 • 1237.00
 • EU 0.2ml薄壁无裙边96孔板
 • Bioplastics
 • BA70501
 • 25块/盒,8盒/箱
 • 584.00
 • EU 0.1ml薄壁半裙边48孔板
 • Bioplastics
 • B71601
 • 50块/盒,8盒/箱
 • 800.00
 • EU 0.2ml薄壁八联管
 • Bioplastics
 • K77101
 • 120条/包,20包/箱
 • 416.00
 • EU 0.2ml薄壁连盖八联管
 • Bioplastics
 • B79201
 • 120条/盒,8盒/箱
 • 611.00
 • EU 0.1ml薄壁连盖八联管
 • Bioplastics
 • B72811
 • 120条/包,15包/箱
 • 709.00
 • EU 0.1ml薄壁八联管
 • Bioplastics
 • B72711
 • 120条/包,20包/箱
 • 458.00
 • EU 0.1 ml薄壁光学平盖PCR管
 • Bioplastics
 • B77201
 • 1000个/包,20包/箱
 • 434.00
 • EU 0.1ml薄壁连盖四联管(Rotor-Gene专用)
 • Bioplastics
 • B84001
 • 250条/包,20包/箱
 • 1028.00